http://www.axgig.com/images/74209857218716100147.gif

بزرگترین سرمایه ارتش

از استعفای حقارت‌آمیز سعدحریری در ریاض تا روزهای تازه کوچه اختر

اگر این سرمایه را با نپرداختن حقوق قانونی کارکنان ارتش از سوی دولتی ها، دچار تنش ننمایند جای شکرش باقی است. امید است این دیدار برای ارتشیان خیر و برکت باشند نه اینکه تنها یک دیدار بی ثمر باشد.

[ یکشنبه 14 آبان 1396 ] [ 19:00 ] [ بیرجندی ]